Міжнародний науковий журнал
«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

ISSN 0032-8243

Для авторів

 1. В журналі "Прикладна механіка" друкуються раніше не опубліковані оригінальні статті, що містять нові наукові результати теоретичних та експериментальних досліджень в області механіки твердого деформівного тіла і загальної механіки, а також замовлені оглядові та узагальнюючі статті. План публікації оглядів затверджується редколегією на підставі пропозицій членів редколегії.
 2. Статті слід направляти в редакцію журналу об'ємом 14 – 20 стор. через два інтервали електронною поштою або на дискеті в форматі Word 2003 з використанням формульного редактора Math Type 5.0 (текст та ілюстрації окремими файлами). Назва має бути (за можливістю) короткою (6 – 12 слів). Загальна кількість рисунків та таблиць – 6 – 10.
 3. На першій сторінці статті необхідно вказати російською або англійською мовами (відповідно до мови основного тексту): ініціали та прізвище автора (авторів – не більше чотирьох); назва статті; адреси всіх авторів (повна назва та адреса організації, де виконана робота із зазначенням міста, країни, електронної пошти); анотація (5 – 10 рядків) і ключові слова (не більше 2-х рядків) – тільки англійською мовою. Далі основний текст (російською або англійською мовою). Після списку літератури необхідно подати переклад анотації українською та російською мовами, а також англійський (для основного тексту російською мовою) або російський (для основного тексту англійською мовою) варіант назви статті та прізвищ авторів. В кінці статті слід вказати дату і поставити підписи авторів.
 4. У багаторядковій формулі кожен рядок повинен бути набраний окремо. Номери цитованих в тексті формул (арабські цифри) розміщуються в круглих дужках з правої сторони сторінок. Рекомендується подвійна нумерація формул: перша цифра відповідає номеру параграфа, друга (після крапки) – номеру формули (наприклад, (2.13)). Формули, на які немає посилань в тексті, не нумеруються.
 5. Для математичних позначень рекомендується вживати найпростіші символи й індекси. Слід уникати громіздких формул шляхом введення скорочених позначень, посилань на неопубліковані роботи тa ін.
 6. 6. Рисунки і таблиці додаються на окремих аркушах, їх місце вказується в тексті на полях статті. Малюнки, виготовлені на ПК з роздільною здатністю не менше 300 dpi, повинні бути в чорно-білому варіанті, мати чітке зображення, не мати підтекстовок, а всі пояснення до них слід внести в текст статті. Написи, які захаращують малюнки, повинні бути замінені цифровими або літерними позначеннями з поясненням їх в тексті. Бажаним є розмір малюнків, придатний для публікації в масштабі 1:1.
 7. Використані в статті одиниці фізичних величин повинні відповідати системі СІ.
 8. Список літератури подається в кінці статті в алфавітному порядку (для кожної мови окремо). Посилання на цитовані джерела повинні бути вказані в тексті у квадратних дужках. Приклади представлення основних типів посилань наведені нижче.
  • Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. – М.: Физматгиз, 1964. – 636 с.
  • Акбаров С.Д., Селим С. Устойчивость полосы, изготовленной из многослой¬ного композита с направленной структурой // Прикл. механика. — 2001. – 37, № 6. – С. 137 – 141.
  • Капцов A.B., Кузнецов C.З. Поверхностные волны в анизотропных горных породах // Де-формирование и разрушение материалов с дефектами: Тр. VIII Международ. науч. школы. – Симферополь: Симфероп. гос. ун-т, 1998. – С. 54 – 56.
  • Марков A.M. Изгиб неоднородных секторных плит // Смешанные задачи механики деформи-руемого твердого тела: Тез. докл. III Всесоюз. конф. (Харьков, 3 – 6 июня 1985). – Харьков, 1985. – С. 21 – 22.
 9. Автори при опублікуванні їх статті автоматично передають всі авторські права видавцеві (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України). Редакція журналу надсилає авторам «Угоду про передачу авторських прав», яку підписує уповноважений автор та направляє в редакцію.

Редколегія пропонує авторам скопіювати наступні документи: