Міжнародний науковий журнал
«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

ISSN 0032-8243

Для авторів

 1. Журнал «Прикладна механіка» приймає до розгляду раніше не опубліковані і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях оригінальні статті, що містять нові наукові результати теоретичних і експериментальних досліджень в області механіки твердого деформівного тіла і загальної механіки, а також замовлені оглядові та узагальнюючі статті. План публікації оглядів затверджується редколегією на підставі пропозицій членів редколегії.
 2. Статті обсягом до 20 сторінок, набрані через один інтервал в текстовому редакторі Word версії не нижче MS Word 2003 зі використанням редактора формул MathType, слід направляти в редакцію журналу електронною поштою (текст і ілюстрації подаються окремими файлами). Назва повинна бути короткою (не більше 12 слів). Загальна кількість рисунків і таблиць: 6 – 10. Растрові рисунки повинні бути виконані в форматах JPG, JPEG, TIF в чорнобілому варіанті з роздільною здатністю не менше 600dpi. Не допускаються рисунки, підготовлені в текстовому редакторі Word.

  Редакція рекомендує авторам ознайомитися з одним з останніх випусків журналу, а також з наведеними на сайті журналу зразком оформлення статті. Звертаємо увагу авторів на обов'язковість оформлення статей в стилі, відповідному журналу «Прикладна механіка».
 3. На першій сторінці статті необхідно вказати українською або англійською мовою (відповідно до мови основного тексту): ініціали та прізвище автора (авторів – не більше чотирьох); назву статті; дані авторів (повна назва та адреса організації, де виконана робота із зазначенням міста, країни, e-mail); анотацію (5 – 10 рядків) і ключові слова (не більше 2-х рядків) – тільки англійською мовою. Текст статті друкується шрифтом Times New Roman розміром 10pt українською та в окремих випадках англійською мовою. Після списку літератури необхідно привести переклад анотації українською мовою (для основного тексту англійською мовою) назви статті, ініціали, прізвища авторів і їх підписи.
 4. Номери цитованих в тексті формул (арабські цифри) записуються в круглих дужках біля краю правого поля сторінок. Рекомендується подвійна нумерація формул: перша цифра позначає номер параграфа, друга (після крапки) – номер формули, (наприклад, (2.13)). Формули, на які немає посилань в тексті, не нумеруються.
 5. Для математичних позначень рекомендується вживати найпростіші символи та індекси. Слід уникати посилань на неопубліковані роботи, громіздких формул шляхом введення скорочених позначень, тa ін.
 6. Рисунки і таблиці додаються на окремих аркушах (файлах). Рисунки повинні мати чітке зображення і не мати підрисункових текстів. Всі пояснення до рисунків слід вносити в текст статті. Написи, які захаращують рисунки, повинні бути замінені цифровими або літерними позначеннями з поясненням їх в тексті. Кращим є розмір рисунків, придатний для внесення в текст статті в масштабі 1:1.
 7. Фізичні величини повинні бути представлені в міжнародній системі одиниць СІ.
 8. Список літератури подається в кінці статті в алфавітному порядку. Джерела, опубліковані латиницею, наводяться за алфавітом після списку статей, виданих кирилицею. Посилання на цитовані джерела повинні бути вказані в тексті у квадратних дужках (наприклад, [2, 11 – 13]). Приклади представлення основних типів посилань наведені нижче.
  • Рущицький Я.Я. Про наближений аналіз еволюції поздовжньої хвилі, що поширюється в пружному середовищі // Доп. НАН України. – 2019. – N 8. – С. 46 – 58.
  • Grigorenko A., Yaremchenko S. Spline-approximation method for investigation of mechanical behavior of anisotropic inhomogeneous shells // Modern Building Materials, Structures and Techniques: The 9th int. conf. Selected Papers. – Vilnius: Technika, 2007. – Р. 918 – 924.
  • Guz A.N. For the 100th Anniversary of the S. P. Timoshenko Institute of Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine (NASU) // Int. Appl. Mech. – 2018. – 54, N 1. – P. 3 – 33.
  • Guz I.A., Rodger A.A., Guz A.N., Rushchitsky J.J. Predicting the properties of nanocomposites with brush-like reinforcement // Carbon Nano Tubes New Engineering Technologies: Abstracts of the Int. Conf. CNTNET 07, University of Cambridge, Trinity College, United Kingdom. (Cambridge, 10-12 September 2007). – Cambridge, 2007. – P.29.
  • Timoshenko S.P., Gere J.M. Mechanics of Materials. – New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1972. – 670 p.
 9. Подаючи статтю до редакції журналу, автор передає всі авторські права видавцеві (Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України). Відповідна угода про передачу авторських прав підписується уповноваженим автором.
 10. Адреса редакції: Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, вул. П. Нестерова, 3, 03057 Київ, 57; тел.: 380-44-456-62-92, e-mail: prikl@inmech.kiev.ua; сайт журналу: http://pm.inmech.kiev.ua.

Редколегія пропонує авторам скопіювати наступні документи: